WiFi Risinājumi

Pakalpojums

Abonēšanas maksa par līniju

Pieslēgšanas maksa par 1 līniju*

WiFi piekļuves punkts

€ 15

€ 50,00

Visi tarifi norādīti bez PVN.