WiFi Risinājumi

Atkarībā no uzņēmuma lieluma, darba specifikas un vajadzībām, veicam WiFi tīkla plānošanu un izstrādājam klientiem piemērotāko bezvadu tīkla risinājumu.

WiFi tīkla plānošana un ierīkošana ietver:

  • Klienta telpu izpēti un optimālo WiFi bāzes staciju skaita noteikšanu.
  • WiFi ierīču nepieciešamā izvietojuma noteikšanu.
  • WiFi ierīču konfigurēšanu.
  • Bezvadu interneta ierīču uzstādīšanu un ierīkošanu.
  • WiFi aparatūras apkalpošanu