WiFi Risinājumi

WiFi

WiFi ir bezvadu piekļuves interneta risinājumi, kas nodrošina darbinieku, klientu un apmeklētāju piekļuvi internetam uzņēmumā lietojot datorus, planšetes vai mobilos telefonus. Atkarībā no uzņēmuma vajadzībām, piedāvājam dažādus WiFi risinājumus.

Publiskie WiFi tīkli uzņēmumā

Bezvadu interneta tīkls pieejams ikvienam iestādes apmeklētājam ar vai bez piekļuves paroles. Piedāvājam risinājumus dažāda lieluma uzņēmumiem un nepieciešamajai WiFi intensitātei, pat ar ļoti lielu apmeklētāju skaitu un interneta noslodzi – tirdzniecības centriem, izglītības iestādēm, bibliotēkām utt.

Iekšējie WiFi tīkli uzņēmumā

Bezvadu internets paredzēts iekšējai lietošanai uzņēmumos un iestādēs, un pieejams uzņēmuma darbiniekiem ar piekļuves paroli. CSC TELECOM risinājumi nodrošina kvalitatīvu interneta pārraidi, lai darbinieki varētu strādāt un pilnvērtīgi izmantot savas ierīces, izmantojot WiFi risinājumus.