Līguma noteikumi

SIA “CSC TELECOM”, vien. reģ. Nr. 40003611196, (turpmāk tekstā – CSC TELECOM), no vienas puses
Un
Abonents, kas lieto elektronisko sakaru pakalpojumus, (turpmāk tekstā – Klients), no otras puses

 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

  1.1. CSC TELECOM sniedz Klientam elektronisko sakaru pakalpojumus (turpmāk tekstā – Pakalpojumi). Informācija par tarifiem, Pakalpojumiem ir norādīta Līguma pielikumos (turpmāk tekstā – Pielikumi). Klients pieņem tos un apmaksā saskaņā ar Līguma noteikumiem.
  1.2. Pakalpojumu kvalitātes parametri ir norādīti Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk tekstā – SPRK) mājas lapā: www.sprk.gov.lv CSC TELECOM pakalpojumu kvalitātes mērķu deklarācijā. CSC TELECOM sniedz Pakalpojumus, izmantojot citu operatoru tīklus un savu tīklu. Pakalpojumus var izmantot tikai no tiem telefonu numuriem, kuri norādīti Līguma Pielikumos. Pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
  1.3. Internetpieslēgumam garantētais ātrums: 50% no izvēlētā internetpieslēguma. Internetpieslēgums un garantētais ātrums ir norādīti no elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punkta līdz Latvijas interneta apmaiņas punktam.
  1.4. CSC TELECOM apliecina, ka tai ir tiesības sniegt Pakalpojumus saskaņā ar Līguma noteikumiem, pamatojoties uz elektronisko sakaru komersanta apliecību Nr. S10315.
  1.5. Ja Klients vēlas mainīt Pakalpojumu saņemšanas vietu, tad tam ir jāiesniedz attiecīgs iesniegums/pieteikums CSC TELECOM par šo faktu vienu (1) kalendāro mēnesi iepriekš. Klientam jaunais pieslēgums tiek ierīkots ievērojot Līguma noteikumus, ja tehnoloģiski CSC TELECOM to spēj veikt un ja Klients apmaksā pakalpojumu ierīkošanas maksu saskaņā ar CSC TELECOM noteiktajiem tarifiem. Pretējā gadījumā Klients tiesīgs izbeigt Līgumu Līgumā noteiktajā kārtībā.

 2. MAKSA PAR PAKALPOJUMIEM

  2.1. Maksu par Pakalpojumiem aprēķina sākot ar Pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas dienu. Klients maksā par Pakalpojumiem atbilstoši Pielikumos noteiktajiem cenrāžiem saskaņā ar CSC TELECOM sagatavoto rēķinu. Rēķins tiek nosūtīts Klientam līdz katra mēneša 10. datumam par Pakalpojumu sniegšanu iepriekšējā mēnesī. Rēķins ir jāapmaksā līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 20. datumam.
  CSC TELECOM sagatavo Klientam rēķinu vienu reizi mēnesī, nosūtot uz Klienta norādīto e-pasta adresi. Uz rēķina saturu attiecināma informācija, kas izriet no Pievienotās vērtības nodokļa likuma un citiem normatīvajiem aktiem. E-pasta adreses maiņas gadījumā Klientam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt CSC TELECOM par jaunu e-pastu, nosūtot informāciju uz info@csc.lv, pretējā gadījumā nosūtītais rēķins tiks uzskatīts par saņemtu.
  2.2. Ja Klients līdz tekošā mēneša 15. datumam nav saņēmis rēķinu par Pakalpojumiem, Klientam nekavējoties par to jāinformē CSC TELECOM pa tālr. 67780055.
  2.3. CSC TELECOM ir tiesības vienpusēji izmainīt Pakalpojumu tarifus. CSC TELECOM paziņo Klientam par tarifu izmaiņām ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms jauno tarifu spēkā stāšanās dienas. Informācija Klientam tiek nosūtīta rakstveida formā. 30 (trīsdesmit) dienu laikā pirms jauno tarifu spēkā stāšanās dienas Klientam un CSC TELECOM abpusēji vienojoties ir iespēja saskaņot tarifu izmaiņas. Ja Klients nav paziņojis par Līguma pārtraukšanu rakstveida formā un/vai faktiski nav pārtraucis Pakalpojumu izmantošanu līdz tarifu izmaiņu spēkā stāšanās dienai, tiek uzskatīts, ka Klients ir pieņēmis jaunos tarifus.

 3. BOJĀJUMI

  3.1. Izmantojot CSC TELECOM Pakalpojumus, Klients ziņo par visiem bojājumiem pa tālr. 80200900 un/vai uz e-pastu support@csc.lv.
  3.2. Gadījumā, ja bojājums ir saistīts ar noteikto virzienu (savienojums ar konkrētās valsts tīkliem), CSC TELECOM bojājuma novēršanas laiks 4 (četras) stundas, bet ja bojājums ir saistīts ar aprīkojumu, CSC TELECOM bojājuma novēršanas laiks 8 (astoņas) stundas no brīža, kad ir saņemta informācija par bojājumu. Augstāk minētie laiki attiecas uz darba dienām laika posmā no plkst. 8.30. līdz plkst. 19.30., nakts stundās, brīvdienās un svētku dienās CSC TELECOM bojājuma novēršanas laiks līdz 16 (sešpadsmit) stundām.
  3.3. CSC TELECOM nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies citu operatoru tīklos, kuri neatrodas CSC TELECOM kontrolē, šo operatoru vainas dēļ, bet CSC TELECOM ir pienākums pēc ziņojuma par bojājumu saņemšanas, paziņot Klientam par tādiem bojājumiem un veikt
  3.4. pasākumus to novēršanai.
  3.5. CSC TELECOM informē Klientu, rakstiski nosūtot vēstuli uz Klienta norādīto e-pasta adresi, par plānotajiem profilaktiskajiem vai remonta darbiem 3 (trīs) dienas iepriekš.
  3.6. Gadījumā, ja CSC TELECOM neveic bojājuma novēršanu 3.2. punktā noteiktā laikā, tad CSC TELECOM samazina abonēšanas maksu proporcionāli dienu skaitam, kad netika sniegts kvalitatīvs Pakalpojums. CSC TELECOM apņemas novērst bojājumu pēc iespējas īsākā laikā.

 1. KLIENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  4.1. Klienta pienākumi:
  4.1.1. izmantot Pakalpojumus saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas tiesību aktiem.
  4.1.2. Ievērot Līgumā noteiktos Pakalpojumu lietošanas noteikumus.
  4.1.3. Savlaicīgi veikt maksājumus par CSC TELECOM sniegtajiem Pakalpojumiem.
  4.1.4. Saglabāt CSC TELECOM īpašumā esošās iekārtas, kas ierīkotas vai uzstādītas Klienta telpās vai īpašumā, un nodrošināt šīm iekārtām piemērotus apstākļus, iekārtu elektrobarošanu un fizisko drošību. Klientam ir pienākums Pušu saskaņotā laikā nodrošināt CSC TELECOM darbinieku piekļūšanu savām telekomunikāciju gala iekārtām bojājumu konstatēšanas un novēršanas darbu veikšanai.
  4.1.5. Pieteikt Pakalpojumu bojājumus saskaņā ar Līguma noteikumiem.
  4.1.6. Ja Klients, izmantojot Pakalpojumus, veic sarunu ierakstus, Klients apņemas ievērot Latvijas Republikas normatīvos aktus, t.sk., bet ne tikai –
  4.1.6.1. brīdināt zvanītāju par sarunas ierakstīšanu un saņemt zvanītāja brīvas gribas akceptu;
  4.1.6.2. nodrošināt fizisko personu datu aizsardzību, kā arī personas datu apstrādes sistēmas aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības.
  4.1.7. Ja CSC TELECOM nodrošina Klientam vietu uz servera informācijas glabāšanai, Klients uzņemas pilnu atbildību par šīs informācijas saturu.
  4.2. Klientam aizliegts:
  4.2.1. Izmantojot Pakalpojumus, kā arī citā veidā, Klientam nav tiesību pārkāpt normatīvo aktu prasības, kā arī radīt traucējumus tīkla darbībai CSC TELECOM vai citiem operatoriem, pretējā gadījumā CSC TELECOM ir tiesības apturēt Pakalpojumu sniegšanu, iepriekš Klientu par to nebrīdinot.
  4.2.2. Par pārkāpumiem tīkla darbībā tiek uzskatīti:
  4.2.2.1. SPAMA (t.sk. ķēdes vēstules, datoru vīrusi un tml.) izsūtīšana;
  4.2.2.2. ja Klients ģenerē nekontrolējamu liela apjoma trafiku;
  4.2.2.3. CSC TELECOM tīkla izmantošana nelikumīgu darbību veikšanai ar citiem elektronisko sakaru tīkliem;
  4.2.2.4. izmaiņu veikšana Klientam piešķirtajā IP adresē bez saskaņošanas ar CSC TELECOM;
  4.2.2.5. krāpniecība izmantojot numerāciju.
  4.3. Klientam ir tiesības:
  4.3.1. saņemt un atteikties no Pakalpojumiem saskaņā ar Līgumu;
  4.3.2. iesniegt CSC TELECOM pretenzijas, iesniegumus un pieteikumus;
  4.3.3. CSC TELECOM noteiktajā apjomā pieslēgt, atslēgt, grozīt utt. savus Pakalpojumus.

 2. CSC TELECOM TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  5.1. CSC TELECOM pienākumi:
  5.1.1. Nodrošināt Klientam iespēju izmantot Pakalpojumus, atbilstoši Līguma noteikumiem.
  5.1.2. Nodrošināt nepārtrauktus un kvalitatīvus Pakalpojumus Līgumā atrunātajā kvalitātē.
  5.1.3. Nodrošināt iespēju operatīvos dienestus izsaukt bezmaksas.
  5.1.4. Saskaņā ar Līguma 3.punktu novērst bojājumus.
  5.1.5. Aprēķināt maksu par sniegtajiem Pakalpojumiem un nosūtīt Klientam rēķinu.
  5.2. CSC TELECOM ir tiesības:
  5.2.1. Pārtraukt un/vai izbeigt Pakalpojumu sniegšanu Līgumā noteiktajā kārtībā un gadījumos;
  5.2.2. Nodot parāda piedziņas tiesības trešajai personai un izvietot informāciju par Klienta parādu un Klienta datiem publiskās kredītvēstures, parādnieku datu bāzēs.

 3. PAKALPOJUMU IEROBEŽOŠANA VAI APTURĒŠANA

  6.1. CSC TELECOM ir tiesības ierobežot Pakalpojumu izmantošanu vai apturēt Pakalpojumu sniegšanu, brīdinot Klientu 10 (desmit) dienas iepriekš, ja:
  6.1.1. Klients nav savlaicīgi veicis samaksu par Pakalpojumiem, par ko Klients ir saņēmis CSC TELECOM atgādinājumu rakstveida formā uz Līgumā norādīto pasta adresi vai e-pastu;
  6.1.2. Klients pievienojis tīklam bojātu vai prasībām neatbilstošu telekomunikāciju iekārtu;
  6.1.3. Pakalpojumu izmantošanas ierobežojumi vai apturēšana saistīta ar tīkla iekārtu vai telekomunikāciju tīklu uzstādīšanu, remontu vai apkalpošanu;
  6.1.4. Noslēdzot Līgumu, Klients sniedzis nepatiesu informāciju;
  6.1.5. Klients izmantojot Pakalpojumu, ir pārkāpis normatīvajos aktos noteiktās prasības.
  6.2. CSC TELECOM ir pienākums atjaunot Pakalpojumu sniegšanu 1 (vienas) dienas laikā pēc tam, kad Pabeigti tīklu uzstādīšanas vai remonta darbi (ja Pakalpojumu izmantošana ierobežota vai apturēta saskaņā ar Līguma 6.1.3.p.).
  6.3. Ja Pakalpojumu izmantošana ierobežota vai apturēta saskaņā ar Līguma 6.1.1., 6.1.2., 6.1.4., 6.1.5. punktu Klientam ir pienākums rakstveida formā informēt CSC TELECOM, ka novērsti apstākļi, kas bija par pamatu Pakalpojumu izmantošanas ierobežošanai vai apturēšanai, šajā gadījumā par Pakalpojumu atjaunošanu Klients maksā CSC TELECOM pieslēgšanas maksu 50% apmērā no pirmreizējās pieslēgšanas maksas, saskaņā ar CSC TELECOM izrakstīto rēķinu Klientam. Pēc Līguma 6.3. punktā minētā rēķina apmaksas CSC TELECOM ir pienākums atjaunot Pakalpojumu sniegšanu 1 (vienas) dienas laikā.

 4. PUŠU ATBILDĪBA

  7.1. Par rēķinu nesavlaicīgu apmaksu CSC TELECOM ir tiesības aprēķināt Klientam līgumsodu 0,2% apmērā no neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no pamatparāda summas.
  7.2. Puses nenes atbildību par netiešiem zaudējumiem (t. sk., par atrauto peļņu).
  7.3. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas rezultātā, t.i., vētras, plūdi, zemestrīces, ugunsgrēki, karadarbība, sacelšanās, iekārtu avārijas, trešo personu prettiesiskā darbība, kā arī valsts un pašvaldību iestāžu izdoti normatīvi akti, kas padara Pusēm neiespējamu Līguma saistību izpildi un kuru iestāšanos Puses nevarēja un tām nevajadzēja paredzēt.
  7.4. Klients, izmantojot Pakalpojumus, ir atbildīgs par normatīvo aktu prasību ievērošanu.

 5. LĪGUMA DARBĪBAS, TĀ APTURĒŠANAS UN IZBEIGŠANAS LAIKS

  8.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas.
  8.2. Ja Puses nevienojas savādāk, tad Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.
  8.3. Par Līguma darbības izbeigšanu vai atteikšanos no kāda pakalpojuma, Puses rakstiski ziņo viena otrai ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
  8.4. CSC TELECOM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Līgums ir apturēts saskaņā ar 6.1.1., 6.1.2. , 6.1.4. vai 6.1.5. punktu, un apstākļi, uz kura pamata tas tika apturēts vai ierobežots, nav novērsti 10 (desmit) dienu laikā vai Puses nav vienojušās par Līguma noteikumu grozīšanu.
  8.5. Līguma izbeigšana neatbrīvo Puses no pienākuma izpildīt ar Līgumu uzņemtās saistības.
 6. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
  9.1. Ja Klients apstrīd viņam izsniegtā rēķina pareizību vai viņam ir pretenzijas par Pakalpojumu kvalitāti, Klients paziņo par to CSC TELECOM (ja tiek apstrīdēts rēķins, paziņojumam jābūt iesniegtam ne vēlāk kā rēķinā norādītajā samaksas datumā). CSC TELECOM ir tiesības pieprasīt, lai pretenzija tiktu iesniegta rakstveida formā.
  9.2. Ja rēķins tiek apstrīdēts pēc samaksas termiņa notecējuma, Klienta pienākums ir apmaksāt rēķinu arī tajā gadījumā, ja viņa pretenzija tiek apmierināta. Pārmaksātā summa tiek ieskaitīta kā priekšapmaksa.
  9.3. CSC TELECOM izskata Klienta iesniegto pretenziju un pieņem lēmumu 5 (piecu) darba dienu laikā. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, vai spēkā neesamību tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.
  9.4. Gadījumos, kad Klients nav savlaicīgi apmaksājis CSC TELECOM sniegtos Pakalpojumus un/vai ir radies strīds starp Līguma Pusēm, kuru nav izdevies atrisināt pārrunu ceļā, CSC TELECOM ir tiesības pilnvarot jebkuru trešo personu, t.sk., inkaso kompānijas, savā vārdā atgūt parādu no Klienta, kā arī veikt visa veida sarunas.

 7. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

  10.1. Izrakstot rēķinu, pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme tiek aprēķināta saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.
  10.2. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, kuriem ir vienāds juridisks spēks.
  10.3. Pušu rekvizīti ir norādīti Līguma 11.punktā. Rekvizītu maiņas gadījumā Puses paziņo viena otrai par to rakstveida formā.
  10.4. Jebkurš oficiāls paziņojums, lūgums vai cita informācija (izņemot tehniska rakstura informāciju) tiek sagatavota rakstiski un tiek uzskatīta par iesniegtu vai nosūtītu tajā pašā dienā, ja tā nosūtīta pa faksu, e-pastu vai nodota otrai Pusei, nodošanu Pusēm apliecinot ar parakstu. Ja paziņojums nosūtīts kā reģistrēts pasta sūtījums, tad saņemšanas diena ir pasta paziņojuma datums par šāda sūtījuma saņemšanu. Visi paziņojumi Pusēm tiek nosūtīti uz Līgumā norādītajām adresēm.
  10.5. Visi Līguma grozījumi un/vai papildinājumi, kā arī nodošanas - pieņemšanas akti tiek noformēti rakstiski, un tos paraksta abu Pušu pilnvaroti pārstāvji. Līdz ar parakstīšanas brīdi, tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
  10.6. CSC TELECOM saglabā Līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā iegūtās informācijas par Klientu konfidencialitāti un drīkst nodod šādu informāciju trešajām personām tikai Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā un gadījumos.
  10.7. Puses apliecina, ka tās ir informētas, ka otras Puses iesniegtos personas datus, ja tas nepieciešams Līguma izpildei, drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar Līgumā priekšmetu un Līgumā noteiktajā apjomā un saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām.
  10.8. Puses apņemas nodrošināt spēkā esošajiem tiesību aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni otras Puses iesniegtajiem personas datiem. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām otras Puses iesniegtos personas datus. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem Pusei var rasties šāds pienākums, tā pirms personas datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien to neaizliedz spēkā esošie tiesību akti.
  10.9. Puses apņemas iznīcināt otras Puses iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt.

Rīgā, 2022.gads

NB! Līguma noteikumiem ir informatīvs raksturs. Pēc Pušu vienošanās, Līguma noteikumi var mainīties, ņemot vērā pakalpojumu specifikāciju.

Līguma notikumi PDF formātā lejupielādei