PERSONAS DATU APSTRĀDE

2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (“VDAR”) nosacījumi, attiecas tikai uz fizisko personu datu apstrādi.

Pārzinis

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CSC TELECOM”, vien. reģistrācijas Nr. 40003611196, juridiskā adrese: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012, tel. 67780000, e-pasta adrese: info@csc.lv.

Datu apstrādes mērķis:

Sniegt Datu subjektam - fiziskajai personai, elektronisko sakaru pakalpojumus un izpildīt ar pakalpojuma sniegšanu saistītas darbības.

Datu apstrādi piemērošanas sfēra:

Pārzinis veic personas datu apstrādi elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai. Pārzinis nodrošina, ka Datu subjekta personas dati tiek aizsargāti ievērojot VDAR  prasības. Pārzinis ievāc, apstrādā un izmanto Datu subjekta datus tikai tādā apmērā, kādā tas ir nepieciešams konkrētā elektronisko sakaru pakalpojuma sniegšanai un Līguma noslēgšanai. Pārzinis garantē un apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai Datu subjekta dati būtu konfidenciāli un droši uzglabāti.\

Datu apstrādes mērķi un tiesiskais pamats:

Pārzinis var izmantot Datu subjekta iesniegtos personas datus (uz Līguma, likuma, leģitīmo interešu vai Datu subjekta piekrišanas pamata) šādiem mērķiem:

 • Sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus (uz Līguma vai Datu subjekta piekrišanas pamata, atkarībā no elektronisko sakaru pakalpojuma veida);
 • Sazināties ar Datu subjektu pakalpojumu sniegšanas jautājumos (pakalpojuma kvalitāte, bojājuma novēršana, jauna pakalpojuma piedāvājums u.c. jautājumi).

Personas datu saņēmēju kategorijas

Datu subjekta personas dati var tikt nodoti trešajām personām tikai tādā apmērā un veidā, kā tas ir noteikts Līgumā par elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu vai pakalpojumu Lietošanas noteikumos. Pārzinis apņemas nododot Datu subjekta personas datus ievērot VDAR un citus normatīvos aktus, kā arī noslēgtā Līguma noteikumus. Datu subjekta personas dati var tikt nodoti:

 • Pārziņā pilnvarotām personām vai uzņēmumiem, kas iesaistīti elektronisko pakalpojumu sniegšanā (ievērojot Līguma noteikumus);
 • Pašam datu subjektam ievērojot VDAR normas;
 • Valsts iestādēm normatīvo aktu prasību izpildei;
 • Gadījumos, kad pakalpojumu nodrošināšanai tiek piesaistīti apakšuzņēmumi, kuri tiek uzskatīti par personas datu apakšapstrādātājiem, Pārzinis piesaista tikai tādus pakalpojumu sniedzējus, kuri garantē īstenot atbilstošus personu datu apstrādes tehniskos un organizatoriskos pasākumus tādā veidā, lai apstrādē nodrošinātu datu subjektu tiesību aizsardzību atbilstoši VDAR un normatīvo aktu prasībām.

Personas datu glabāšanas ilgums

Datu subjekta personas dati tiek apstrādāti tikai iepriekš minētiem mērķiem un tik ilgi, cik tas ir nepieciešams mērķu sasniegšanai, Pārziņa un Datu subjekta interešu aizsardzībai, vai likumos un normatīvajos aktos noteikto termiņu ievērošanai. Pārzinis iznīcina Datu subjekta personas datus, tiklīdz izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt. Personu dati ir ierobežotas piekļuves informācija, kurai piekļūt var tikai tie darbinieki, kuriem piekļuve šiem datiem ir nepieciešama, lai veiktu darba uzdevumu izpildi. Visi Pārziņa darbinieki ir apmācīti, lai spētu aizsargāt Datu subjekta tiesības.

Datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir tiesības saņemt no Pārziņa apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz datu subjektu tiek vai netiek apstrādāti personas dati. Datu subjekts ir tiesīgs pieprasīt:

 • savu datu labošanu;
 • savu datu dzēšanu;
 • savu datu apstrādes ierobežošanu;
 • iebilst pret savu datu apstrādi;
 • jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu;
 • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Personas datu drošība

Pārzinis nodrošina un veic attiecīgos fiziskos, tehniskos un organizatoriskos pasākumus pret nesankcionētu vai nelikumīgu personas datu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu vai iznīcināšanu, vai bojājumu radīšanu personas datiem, tai skaitā veicot piemērotu personas datu kodēšanu. Pārzinis testē savus drošības līdzekļus, kas ieviesti, lai nodrošinātu personas datu apstrādi. Pārzinis nodrošina to, ka personas, kurām ir atļauja apstrādāt personas datus, ir uzņēmušās konfidencialitātes saistības;