Līguma nosacījumi

Līguma nosacījumi START UP kampaņai

“START UP” kampaņas īss apraksts.

“START UP” kampaņa paredz to, ka SIA “CSC TELECOM” finansiāli – EUR 1000.00 (viens tūkstotis eiro un 00 centi) apmērā, atbalsta “START UP” uzņēmumu (turpmāk tekstā – Klients). SIA “CSC TELECOM” noslēdz līgumu par elektronisko sakaru pakalpojumiem (turpmāk tekstā – Līgums) ar Klientu ar īpašiem noteikumiem:

  1. Līgums tiek noslēgts uz minimālo laika periodu 24 (divdesmit četri) mēneši;

2. Līgums ir spēkā visu noteikto minimālo termiņu (24 mēneši), bet ar tādu noteikumu:

a) atlaide darbojas tikai pirmajos 12 (divpadsmit) mēnešos vai līdz summas EUR 1000.00 (viens tūkstotis eiro un 00 centi) sasniegšanai;

b) gadījumā ja iestājas kāds no “a)” punkta nosacījumiem, tad Klients sāk maksāt par pakalpojumiem, kas Klientam tiek pieslēgti kampaņas “START UP” ietvaros, pēc SIA “CSC TELECOM” pakalpojumu noteiktiem tarifiem;

3. Gadījumā, ja Klients vēlas izbeigt Līgumu vai atteikties no atsevišķa pakalpojuma pirms minimālā termiņa beigām, neatkarīgi no tā ir vai nav sasniegta summa EUR 1000.00 (viens tūkstotis eiro un 00 centi) apmērā, izņēmums ir tikai Pakalpojumu neapmierinošā kvalitāte (kas ir pierādīta ar testa protokoliem), Klients maksā SIA “CSC TELECOM” vienreizēju līgumsodu – EUR 250.00 (divi simti piecdesmit eiro un 00 centi) apmērā;

4. Klientam ir tiesības izbeigt Līgumu bez līgumsoda piemērošanas, ja Klients saņēmis SIA “CSC TELECOM” paziņojumu par līguma nosacījumu grozījumiem, bet tiem nepiekrīt;

5. Līguma darbības laikā, Klientam ir tiesības pieslēgt jaunus elektronisko sakaru pakalpojumus;

6. Pēc līguma minimālā termiņa beigām, ja SIA “CSC TELECOM” un Klienta sadarbība ir bijusi veiksmīga, līguma termiņš tiek pagarināts uz nenoteiktu laiku.

“START UP” kampaņas ietvaros SIA “CSC TELECOM” pēc saviem ieskatiem var noteikt ierobežojumus attiecībā uz piedāvāto elektronisko sakaru pakalpojumu klāstu, tas nozīmē, ka ir pakalpojumi, kurus SIA “CSC TELECOM” nodrošina citiem Klientiem, bet tie neietilps “START UP” kampaņā, piemēram “SMS mārketinga pakalpojums”.

“START UP” elektronisko sakaru pakalpojumos ietilpst: balss telefonijas pakalpojums, interneta pakalpojums, mākoņpakalpojumi, tālruņu aparātu noma, CRM u.c.